Fraværspolitik

 

Da det både af faglige og sociale hensyn er vigtigt, at eleverne møder hver dag i skole, har skolen udarbejdet en fraværspolitik, der har til formål at sikre, at der gribes hurtigt ind, hvis en elev ikke kommer i skole.

Skolen har ikke resurser til at reparere på manglende faglige kompetencer hos en elev, såfremt disse er begrundet i et større fravær. Endelig må det være et mål for både skole og forældre, at eleven modtager den undervisning, som forældrene betaler for.

1

Når læreren konstaterer, at en elev har et fravær på 15%, hvilket er foruroligende højt, vil læreren hurtigst muligt afholde et møde på skolen med     forældrene - og i de situationer, hvor det syntes hensigtsmæssigt, med forældrene og eleven.

2

På mødet redegør læreren for fraværets størrelse, samt orienterer om, at skolen har underretningspligt til børne-familieteamet i socialforvaltningen, når og hvis fraværet nærmer sig de 20%. På mødet drøftes årsagerne til fraværet og der lægges en strategi for hvordan fraværet kan nedbringes til 0%. Læreren udarbejder et referat af mødet, der sendes til ledelsen og forældrene.

3

Såfremt fraværet fortsat er tæt på eller over 20%, 14 dage efter mødet, underretter skolen kommunen, med kopi til forældrene og samtidig vurderer skoleleder og klasselærer om de aftaler, der er indgået på det i pkt.2 nævnte møde er overholdt.

4

Hvis forældrene til det barn, der har fravær ikke har overholdt aftalerne indkaldes de på lærerens initiativ til et møde hvor skolelederen deltager. På dette møde præciseres, at fraværet skal ned inden for den nærmeste måned, hvis samarbejdet skal fortsætte.

5

Læreren afleverer en måned efter mødet (se pkt2) dels referat af mødet og dels fraværsstatistik for den konkrete elev til skolelederen.

6

Såfremt fraværet ikke skyldes indlæggelse, operation eller andet forklarligt, der har en tidsmæssig indbygget begrænsning, skal skolelederen i de tilfælde hvor både klasselærere og faglærere, der underviser eleven, finder samarbejdet problematisk, indkalde forældrene til møde nr.2. På dette møde understreger skolelederen, at såfremt fremmødet ikke øjeblikkeligt bliver bedre, - målt over de kommende uger – så vil skolen afbryde samarbejdet og udarbejde en underretning nr.2, med meddelelse til PPR & Socialforvaltning om at eleven står uden skoletilbud.