Skolens undervisning og fagrække, prøver resultater mm                   se tilsynserklæring her

Undervisningen på Nørrebro Lilleskole tager udgangspunkt i barnets møde med verden, med fagene og med socialiteten i klassen. Et højt fagligt niveau nås gennem en ligelig vægtning af de 4 søjler: det fagfaglige, det socialt faglige, det emotionelt faglige og det kreativt faglige. Undervisningen tilrettelægges ud fra ønsket om, at give det enkelte barn maksimale muligheder for at tilegne sig viden, færdigheder og arbejdsmetoder, der gør barnet i stand til at klare de udfordringer, et moderne demokratisk samfund kræver, herunder at være i besiddelse af kompetencer som omstillingsparathed, fleksibilitet, samarbejdsevne og høj faglig viden. Arbejdsmetoderne varierer afhængigt af fag, men har som udgangspunkt det mål, at eleverne kan arbejde mere og mere selvstændigt, således at lærernes rolle ændrer sig i løbet af skoleforløbet fra styrende til vejledende.

Lærerne drøfter årligt klassens fagplaner med forældrene på det førstkommende forældremøde i skoleåret.

Ifølge lovbekendtgørelse Nr. 665 af 27.06.2005 skal de frie grundskoler fastsætte slutmål og delmål samt udarbejde undervisningsplaner, der er i overensstemmelse med skolens overbevisning og tilrettelæggelse af undervisningen, hvis skolen ikke følger fælles mål, der gælder i folkekskolen.

I enkelte fag er der udarbejdet undervisningsplaner der har til formål, at vise hvorledes skolens undervisning tilrettelægges anderledes end i folkeskole. Hvor intet andet er nævnt følger skolen Fælles Mål som i folkeskolen, da skolens udgangspunkt er, at eleverne skal have den samme undervisning som i folkeskolen, dog tilrettelagt ud fra vores pædagogiske overvejelser. Skolens delmål svarer til folkeskolens trinmål.

Prøveresultater, og elevernes videre færden i uddannelsessystemet

Se nednestående link til kataktergennemsnit mm.

 

Skolens tal karakterer mm - klik her

Overgang til anden uddannelse klik her